Το Σωματείο

Το σωματείο «Πρόοδος» ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1997.

Γενικός σκοπός του Σωματείου είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και εργασιακών συμφερόντων των μελών του και γενικότερα όλων των Αγροτών – Παραγωγών προϊόντων γης και θαλάσσης – πωλητών λαϊκής αγοράς.

Ειδικότερα το Σωματείο σκοπεύει:

α) Στην ταξική συνειδητοποίηση του αγρότη – πωλητή λαϊκής αγοράς, στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των δημοκρατικών αρχών.

β) Στην υποστήριξη με όλα τα νόμιμα μέσα των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των αγροτών – πωλητών λαϊκής αγοράς.

γ) Στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια καλυτέρευση της οικονομικής κατάστασης των αγροτών – πωλητών λαϊκής αγοράς, στην εξασφάλιση δίκαιης ανταμοιβής της εργασίας τους, στην βελτίωση των συνθηκών της εργασίας τους, τόσο στην παραγωγή όσο και στην πώληση των προϊόντων τους.

δ) Στην καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας, καθώς επίσης στην βελτίωση, βαθμιαία και προοδευτική αλλαγή των θεσμών και δομών της αγροτικής μας οικονομίας.

ε) Στην εξυγίανση του κυκλώματος της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων και στην αναβάθμιση του Ταμείου Λαϊκών Αγορών.

στ) Στη στενή και αρμονική συνεργασία με τις συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις των αγροτών (Αγροτικοί Σύλλογοι – Συνεταιρισμοί), με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των άλλων εργαζομένων και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για την επιτυχία των σκοπών του το Σωματείο ασκεί και αναπτύσσει ιδιαίτερα τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Διεξάγει αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και των αγροτών γενικότερα.

β) Μελετά τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα των παραγωγών προϊόντων γης και θαλάσσης – πωλητών λαϊκής αγοράς και προωθεί τις προσφορές για την αντιμετώπισή τους λύσεις.

γ) Επεξεργάζεται και ρποωθεί θεσμούς και προτείνει τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην ανυψωση του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των παραγωγών προϊόντων γης και θαλάσσης – πωλητών Λαϊκής Αγοράς.

δ) Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τις συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις των αγροτών και όλων των εργαζομένων και τους εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων για τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τους παραγωγούς προϊόντων γης και θαλάσσης – πωλητές λαϊκής αγοράς και γενικότερα τους αγρότες.

ε) Φροντίζει για την εγγραφή των μελών του όλως των παραγωγών προϊόντων γης και θαλάσσης – πωλητών στην Λαϊκή Αγορά της περιοχής του, ανεξάρτητα από πολιτικές διαφορές.

στ) Καλλιεργεί τη φιλία και συνεργασία μεταξύ των μελών του και την αρμονική συνεργασία και συμβίωση με τους επαγγελματίες – πωλητές λαϊκών αγορών με βάση τα κοινά προβλήματα.

ζ) Φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, την καθαριότητα και ευπρέπεια απέναντι στο καταναλωτικό κοινό.

η) Οργανώνει ομιλίες, διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εκδρομές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και γενικά πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.