Νομοθεσία

ΝΟΜΟΙ

  1. Νέος Νόμος Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας κι άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α’/171/13-11-2017) 
  2. Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α’/15.05.2014).
  3. Διατάξεις των άρθρων 82-93 (ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ) του Ν. 4314/2014 αρ. (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  1. Α2-704/22-07-2014 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Σύσταση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του Ν.4264/2014» (ΦΕΚ 2126/τ.β΄/04-08-2014).
  2. Α2-639/02.07.2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1806/Β’/02.07.2014) με θέμα: Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής των θέσεων − κριτήρια κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118)».
  3. Αριθμ. απόφ. 174/2015 «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία είναι δημοσιευμένη περιληπτικά σε Φ.Ε.Κ. (2056/Β’/18.09.2015) και αναρτημένη στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΡΩ77ΛΛ-Μ9Γ).
  4. Κανονισμός Λειτουργίας ΛΑ – ΜΕΘ
  5. Φυτική/ζωική παραγωγή-Ασφαλιζόμενη αξία και ειδική Ασφαλιστική Εισφορά σε όλη τη χώρα για το έτος 2017 Φ.Ε.Κ. 1916Β΄-01/06/2017