ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΙΣΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ «Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ» &»ΤΡΙΛΟΦΟΣ»

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
24 Νοεμβρίου 2017
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
31 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΙΣΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ «Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ» &»ΤΡΙΛΟΦΟΣ»

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,         

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η κάλυψη 100 νέων θέσεων από τις οποίες οι πενήντα επτά (57) αφορούν παραγωγούς στις νεοϊδρυθείσες Λαϊκές αγορές «ΤΡΙΛΟΦΟΥ» και  «Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ».

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 25-01-2018 από το Σωματείο μας. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν όσοι επιθυμούν προσθήκη Λαϊκής Αγοράς και όχι αλλαγή. Όσοι έχουν Λαϊκή Αγορά θα πρέπει να κάνουν τη διαγραφή της για να μπορούν να καταθέσουν αίτηση.

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών μαζί με την αίτηση συνυποβάλλουν:

  1. Υπεύθυνη – δήλωση στην οποία ο παραγωγός πωλητής λαϊκών αγορών δηλώνει υπεύθυνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν την βαθμολογία του.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των εγγεγραμμένων σελίδων της άδειας του πωλητή λαϊκών αγορών. Επισημαίνεται ότι: Κατά την κατάθεση της αιτήσεως ο ενδιαφερόμενος κάτοχος άδειας πωλητή λαϊκών αγορών οφείλει να επιδεικνύει το βιβλιάριο της αδείας του.
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Κατά περίπτωση και ανάλογα με το πωλούμενο είδος ευκρινές φωτοαντίγραφο:
  4. της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2017 (για άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα,       ελιές, οίνο εμφιαλωμένο, μέλι, ξηρούς καρπούς, οπωροκηπευτικά, όσπρια)
  5. της άδειας λειτουργίας ή άδειας προέγκρισης ή άδειας εγκατάστασης της πτηνοτροφικής ή κτηνοτροφικής μονάδας

 

iii. βεβαίωσης του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας όπως αυτή προβλέπεται στην περ. δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.4497/2017. 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αβγά σφραγισμένα με το

διακριτικό αριθμό του παραγωγού

2 2
Άνθη, καλλωπιστικά φυτά και

κηπευτικό χώμα που δεν έχει

υποστεί βιομηχανική επεξεργασία

1 1
ΕΛΙΕΣ 2 2
Οίνος εμφιαλωμένος ο οποίος

έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την

κείμενη ενωσιακή και

εθνική αμπελοοινική νομοθεσία

2 2
ΜΕΛΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 2 2
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 1  
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 15 16
ΟΣΠΡΙΑ   1
Πουλερικά και κουνέλια που

πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

1 1
Νωπά αλιευτικά προϊόντα

υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας

1 1
Τυροκομικά προϊόντα, εφόσον

έχουν παραχθεί σε

εγκεκριμένη εγκατάσταση,

φέρουν σήμανση αναγνώρισης

 (κωδικό αριθμό έγκρισης),

σύμφωνα με τους Κανονισμούς

 (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004,

έχουν συμμορφωθεί με τις

απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη

μεταφορά και πώλησή τους

 τηρούνται οι απαιτήσεις του

 Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004

1 1

 

                                      Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΛΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                   ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ